เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

http://www.mekonglover.com/

หน้าโฮมเพจ

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา เกิดจากการรวมองค์กรท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 3 องค์กร คือ กลุ่มรักษ์เชียงของ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำอิง และโครงการแม่น้ำและชุมชน

กลุ่มรักษ์เชียงของ เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ ครู แพทย์ และผู้ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นของอำเภอเชียงของ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการรักษ์ป่าดอยหลวง เมื่อ พ.ศ.2538 เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการรักปลาบึก เมื่อ พ.ศ.2539 ปัจจุบันได้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์นโยบายสิ่งแวดล้อม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำอิง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 จากการรวมตัวของชาวบ้านในท้องถิ่นลุ่มน้ำอิง เพื่อการดูแลและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำชุมชนในลุ่มน้ำอิง พ.ศ.2544 ดำเนินการโครงการคืนหนองน้ำให้ชุมชน ตลอดถึงการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง ปัจจุบันขยายพื้นที่และเปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิงตอนล่าง”

โครงการแม่น้ำและชุมชน เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2542 เป็นองค์กรประสานงานเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในลุ่มน้ำอิงและลุ่มน้ำโขงให้มีการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำอิง-โขง จากองค์กรพันธมิตรภายนอกหลายฝ่าย

เนื่องจากทั้ง 3 องค์กรได้มีการทำงานประสานงานกันในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง-โขงมาโดยตลอด และเมื่อ พ.ศ.2545 ได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาการคุกคามแม่น้ำโขงอย่างรุนแรง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำใกล้เคียง จึงเห็นควรว่า ควรมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายชาวบ้านขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นระบบและมีรูปธรรมที่ชัดเจน

ปัจจุบันเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมลาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง – ล้านนามีพื้นที่ทำงาน 39 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี 2 โครงการหลักและ 1 โครงการย่อย คือ โครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำอิงตอนปลายและชายฝั่งโขง, โครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง, โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การในการทำงานดังนี้

1.การสร้างสำนึกท้องถิ่น เช่น สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นพื้นฐานก่อนการเรียนรู้ในภาพรวม

2.การสร้างรูปธรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

3.การเคารพในความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยให้ความสำคัญกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม บทบาทการเป็นผู้นำอย่างเท่าเทียมกัน

4.การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา-ศาสนา กลุ่มศิลปิน ฝ่ายการเมือง สื่อมวลชน ฯลฯ

วัตถุประสงค์

1.รณรงค์เผยแพร่เรื่องนิเวศวัฒนธรรมและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

2.ศึกษาวิจัยองค์ความรู้นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

3.สนับสนุนเสริมสร้างองค์กรท้องถิ่นในการสร้างรูปธรรมทางเลือกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

4.จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขงเพื่อเป็นรายได้ในการทำงานของเครือข่ายฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สื่อสารสนเทศเกี่ยวข้อง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s